Październik 24 2019 07:39:54
Menu
Szkoa bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaProjektyProjekty i programy:
Szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
" Razem możemy więcej- kompleksowy program
wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa".

Projekt realizowany w latach 2017- 2019.

Celem projektu jest:
- wzrost kompetencji kluczowych uczniów oraz zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.
W ramach projektu realizowane są zajęcia z:
języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, matematyki metodą eksperymentu,
fizyki metodą eksperymentu, chemii metodą eksperymentu, biologii metodą eksperymentu,
przyrody metodą eksperymentu, geografii metodą eksperymentu,
doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej,
gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia psychoedukacyjne i rewalidacyjne.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu: Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA"

61-777 Poznań, ul. Woźna 12; tel. 61 852 97 03; 61 852 41 12;

e-mail: sukces@poczta.umww.pl

www.szs.wielkopolska.webpark.pl

www.zagrajmyosukces.plPodstawowe informacje na temat Projektu

BENEFICJENT I WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych.

Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Partnerem projektu jest Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów (w tym 4536 dziewcząt) z 195 szkół gimnazjalnych z województwa Wielkopolskiego w okresie od IX.2010 do VI. 2013. Cel zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

o Zrealizowanie programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych ucz. i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych w 195 szk. z terenu Woj.

o Przygotowanie nauczycieli realizujących proj., poprzez przeszkolenie przed kaŜdym etapem zajęć po śr. 325 nauczycieli w zakresie doradztwa psych. oraz metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji.

o Podniesienie wśród 9450 uczniów (w tym 4536 dziewcząt) kompetencji kluczowych, poprzez realizację zajęć.

o Podniesienie wśród 9450 uczniów (w tym 4536 dziewcząt) kompetencji społecznych i obywatelskich

Projekt Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Łączny koszt Projektu 15 069 741,36 zł

Projekt w 100% jest finansowany ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Czas trwania Projektu 2009-2012.Założenia projektu

Projekt Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat ma na celu wdrożenie ponadregionalnego programu podnoszącego u uczniów poziom umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla zdolności do zatrudnienia oraz kontynuowania edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informatyczno-komunikacyjnej i umiejętności uczenia się.

Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zwiększających efektywność kształcenia dzięki wdrożeniu modelu pracy szkoły skoncentrowanego na podnoszenie kompetencji kluczowych (zajęcia dodatkowe dla uczniów, obozy, warsztaty i koła naukowe, współpraca z uczelniami, PAN).

Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnych programów rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarności.

Wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego środka dydaktycznego, jakim jest tablica interaktywna oraz wzmocnienia znaczenia eksperymentu, doświadczenia i metody projektu jako podstawy zdobywania wiedzy w przedmiotach ścisłych.

Projekt Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat kierowany jest do:

• uczniów szkół podstawowych

• uczniów gimnazjów

Projekt realizowany jest w 39 szkołach podstawowych i 17 gimnazjach. Łącznie obejmie 4680 uczniów.

Program Operacyjny Kapitał LudzkiPROJEKT SYSTEMOWY

Priorytet IX.

Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. do 31.07.2012 r.

Proponowany projekt systemowy ma na celu:

 udzielenie kompleksowego wsparcia wytypowanym wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu po analizie wyników egzaminu gimnazjalnego z r. 2009 64 szkołom, 256 nauczycielom j. polskiego, matematyki, fizyki i chemii uczącym w tych szkołach oraz 2000 uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w roku 2012;

 podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających:

 wykorzystania wiedzy w praktyce,

 twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych,

 redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych,

 rozwijanie u nauczycieli kompetencji dydaktycznych ukierunkowanych na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i latach następnych;

 wypracowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystania ich do podnoszenia skuteczności pracy szkoły;

 uzyskanie przez szkoły uczestniczące w projekcie wyniku na egzaminie gimnazjalnym mieszczącego się w wyższej staninie niż w roku 2009;

 zdobycie przez uczniów wyższych wyników w nauce z przedmiotów objętych zajęciami dodatkowymi;

 zdobycie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na dalszym etapie kształcenia, pracy zawodowej i życiu codziennym;

 rozwijanie zainteresowania przedmiotami humanistycznymi i matematycznymi;

 nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauki;

 rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce;

 umacnianie wiary we własne siły i umiejętności.Projekt będzie realizowany w dwóch etapach:

I etap - 150godzinne szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć w wytypowanych szkołach i oddziałach w zakresie j. polskiego, matematyki, fizyki i chemii wg programu obejmującego m.in:

a) kształtowanie kompetencji kluczowych z zakresu danego przedmiotu,

b) metody aktywizujące w procesie kształcenia,

c) elementy oceniania kształtującego,

d) wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie nauczania.

II etap - realizacja dodatkowych zajęć z uczniami wytypowanych szkół i oddziałów w okresie 1.09.2010 r. – 31.05.2012 r. wymiarze 2 godz. zajęć tygodniowo (częstotliwość i liczba godz. z przedmiotu dostosowana do potrzeb uczniów).Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka