Styczeń 19 2019 22:39:04
Menu
Szkoa bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaProjektyW Gimnazjum nr 1 w Kłodawie realizowane były następujące projekty i programy:Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu: Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA"

61-777 Poznań, ul. Woźna 12; tel. 61 852 97 03; 61 852 41 12;

e-mail: sukces@poczta.umww.pl

www.szs.wielkopolska.webpark.pl

www.zagrajmyosukces.plPodstawowe informacje na temat Projektu

BENEFICJENT I WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych.

Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Partnerem projektu jest Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów (w tym 4536 dziewcząt) z 195 szkół gimnazjalnych z województwa Wielkopolskiego w okresie od IX.2010 do VI. 2013. Cel zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

o Zrealizowanie programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych ucz. i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych w 195 szk. z terenu Woj.

o Przygotowanie nauczycieli realizujących proj., poprzez przeszkolenie przed kaŜdym etapem zajęć po śr. 325 nauczycieli w zakresie doradztwa psych. oraz metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji.

o Podniesienie wśród 9450 uczniów (w tym 4536 dziewcząt) kompetencji kluczowych, poprzez realizację zajęć.

o Podniesienie wśród 9450 uczniów (w tym 4536 dziewcząt) kompetencji społecznych i obywatelskich

Projekt Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Łączny koszt Projektu 15 069 741,36 zł

Projekt w 100% jest finansowany ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Czas trwania Projektu 2009-2012.Założenia projektu

Projekt Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat ma na celu wdrożenie ponadregionalnego programu podnoszącego u uczniów poziom umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla zdolności do zatrudnienia oraz kontynuowania edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informatyczno-komunikacyjnej i umiejętności uczenia się.

Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zwiększających efektywność kształcenia dzięki wdrożeniu modelu pracy szkoły skoncentrowanego na podnoszenie kompetencji kluczowych (zajęcia dodatkowe dla uczniów, obozy, warsztaty i koła naukowe, współpraca z uczelniami, PAN).

Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnych programów rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarności.

Wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego środka dydaktycznego, jakim jest tablica interaktywna oraz wzmocnienia znaczenia eksperymentu, doświadczenia i metody projektu jako podstawy zdobywania wiedzy w przedmiotach ścisłych.

Projekt Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat kierowany jest do:

• uczniów szkół podstawowych

• uczniów gimnazjów

Projekt realizowany jest w 39 szkołach podstawowych i 17 gimnazjach. Łącznie obejmie 4680 uczniów.

Program Operacyjny Kapitał LudzkiPROJEKT SYSTEMOWY

Priorytet IX.

Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. do 31.07.2012 r.

Proponowany projekt systemowy ma na celu:

 udzielenie kompleksowego wsparcia wytypowanym wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu po analizie wyników egzaminu gimnazjalnego z r. 2009 64 szkołom, 256 nauczycielom j. polskiego, matematyki, fizyki i chemii uczącym w tych szkołach oraz 2000 uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w roku 2012;

 podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających:

 wykorzystania wiedzy w praktyce,

 twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych,

 redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych,

 rozwijanie u nauczycieli kompetencji dydaktycznych ukierunkowanych na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i latach następnych;

 wypracowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystania ich do podnoszenia skuteczności pracy szkoły;

 uzyskanie przez szkoły uczestniczące w projekcie wyniku na egzaminie gimnazjalnym mieszczącego się w wyższej staninie niż w roku 2009;

 zdobycie przez uczniów wyższych wyników w nauce z przedmiotów objętych zajęciami dodatkowymi;

 zdobycie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na dalszym etapie kształcenia, pracy zawodowej i życiu codziennym;

 rozwijanie zainteresowania przedmiotami humanistycznymi i matematycznymi;

 nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauki;

 rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce;

 umacnianie wiary we własne siły i umiejętności.Projekt będzie realizowany w dwóch etapach:

I etap - 150godzinne szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć w wytypowanych szkołach i oddziałach w zakresie j. polskiego, matematyki, fizyki i chemii wg programu obejmującego m.in:

a) kształtowanie kompetencji kluczowych z zakresu danego przedmiotu,

b) metody aktywizujące w procesie kształcenia,

c) elementy oceniania kształtującego,

d) wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie nauczania.

II etap - realizacja dodatkowych zajęć z uczniami wytypowanych szkół i oddziałów w okresie 1.09.2010 r. – 31.05.2012 r. wymiarze 2 godz. zajęć tygodniowo (częstotliwość i liczba godz. z przedmiotu dostosowana do potrzeb uczniów).Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka