Październik 24 2019 07:32:54
Menu
Szkoa bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaProcedury ZS1 Kłodawa
Procedury


1. Przeprowadzania badań osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Analizowania wyników sprawdzianów i egzaminów wyboru i oceny programów nauczania.
3. Organizacji WDN.
4. Udział uczniów w zajęciach wyrównawczych i innych formach pomocy w nauce.
5. Indywidualny tok nauki.
6. Promocji szkoły.
7. Współpracy z partnerami zainteresowanymi jakością pracy szkoły.
8. Przepływu informacji.
9. Oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów.
10. Skreślania z listy uczniów.
11. Organizowania imprez i wycieczek.
12. Nagradzania uczniów.
13. Udzielania stypendium.
14. Udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
15. Wyboru i kompetencji samorządu szkolnego.
16. Postępowania w przypadku agresji.
17. Dokonywania zmian w statucie.
18. Tworzenia i realizacji programu wychowawczego szkole.
19. Podejmowania uchwał przez radę pedagogiczną.
20. Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej.
21. Przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
22. Pierwszy kontakt szkoły z rodzicami.
23. Informowania rodziców.
24. Szkolenia dla rodziców.
25. Wyboru przedstawiciela rodziców.
26. Rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rodziców.
27. Współdecydowania rodziców i ich współpracy ze szkołą.
28. Postępowania w sytuacji kryzysowej.


Jeśli chcesz otrzymać procedurę, napisz na email klodawa1@wp.plGimnazjum nr1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie
Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowychPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 228 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198)
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm. )
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późń. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26 poz. 226)


Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące działania:
1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca:
- informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły
- wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, przekazuje uzyskaną informację, przeprowadza w ich obecności rozmowę z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zmiany zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do placówki specjalistycznej.
3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, lub nie stawiają się do szkoły, a przejawy demoralizacji trwają nadal, szkoła pisemnie powiadamia sąd rodzinny, lub policję. Podobne działania podejmuje szkoła w sytuacji, gdy wykorzystała już wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
4. Jeżeli szkoła uzyskała informację o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, lub udziału w grupach przestępczych przez ucznia, który ukończył 17 lat, powiadamia niezwłocznie prokuratora, lub policję.
II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń, będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, podejmuje następujące działania:
1. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale nie pozostawia go samego.
2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego.
3. Organizuje pomoc medyczną.
4. Zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice \ opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o dalszym z nim postępowaniu decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Jeśli uczeń jest pod wpływem alkoholu, a rodzice odmawiają przyjścia do szkoły, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. Gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu zachowuje się agresywnie lub daje powód do zgorszenia, względnie zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, policja może przewieźć go do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie 24 godziny). O tym fakcie zawiadamia się rodziców \ opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
6. Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń przed ukończeniem 18 lat znajduje się na terenie szkoły pod wpływem narkotyków lub alkoholu, szkoła obligatoryjnie powiadamia policję (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.
7. W przypadku, gdy uczeń po ukończeniu 17 lat spożywa na terenie szkoły alkohol (wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), należy o tym fakcie powiadomić policję.
III. Jeśli nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, podejmuje następujące działania :
1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
Jeśli to możliwe, próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, podejmuje następujące działania:
1. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) nauczyciel ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka szkolnego oraz kieszeni (we własnej odzieży) , ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie wykonuje samodzielnie czynności przeszukiwania.
2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców \ opiekunów wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. Gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i odmawia pokazania zawartości plecaka, należy wezwać policję, która dokona odpowiednich czynności.
4. Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel zabezpiecza ją i bezzwłocznie przekazuje do jednostki policji. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.
V. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego:
1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazuje sprawcę (jeśli jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu.
4. Powiadamia rodziców ucznia – sprawcy.
5. Niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała), lub gdy sprawca nie jest uczniem tej szkoły, a jego tożsamość nie jest znana.
6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je policji.
VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – ofiary czynu karalnego.
1. Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej, bądź zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza.
2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3. Powiadamia rodziców ucznia.
4. Wzywa policję w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa , ustalenia okoliczności, ewentualnie świadków zdarzenia.

VII. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły innych niebezpiecznych materiałów (broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych itp.)
1. Uniemożliwia dostęp do znalezionych środków uczniom i innym osobom.
2. Powiadamia dyrektora szkoły.
3. Dyrektor podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły uczniom i innym osobom.
- w razie potrzeby wzywa policję.
- podejmuje ewentualną decyzję o ewakuacji osób i mienia.
VIII .Postępowanie nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego zaistniałego na terenie placówki.
W tym przypadku nauczyciele i inni pracownicy szkoły postępują zgodnie z zatwierdzona przez dyrektora instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
IX. Postępowanie wobec ucznia wagarującego
1. Wychowawcy klas i pedagog szkolny comiesięcznie monitorują frekwencję uczniów, szczególnie uczniów wagarujących.
2. Po każdej nieusprawiedliwionej nieobecności wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą lub kieruje go do pedagoga szkoły.
3. Ciągła, co najmniej dwutygodniowa, nieusprawiedliwiona nieobecność lub dłuższe nagminne opuszczanie lekcji powoduje wysłanie upomnienia do rodziców.
4. W przypadku braku poprawy dyrektor szkoły powiadamia policję.
5. Dwukrotne, bezskuteczne wysłanie upomnienia do rodziców i brak reakcji na działania policji powoduje skierowanie wniosku do organu prowadzącego o karę administracyjna
6. Uczeń pełnoletni, który nie ukończył gimnazjum może być skreślony z listy uczniów decyzją rady pedagogicznej na wniosek dyrektora szkoły, jeśli nieusprawiedliwione nieobecności uniemożliwiają ocenę postępów w nauce, a uczeń nie podejmuje prób zmiany sytuacji.
X. Postępowanie w przypadku braku współpracy z rodzicami ucznia sprawującego problemy wychowawcze
1. Pedagog szkolny wspomaga wychowawcę w nawiązywaniu współpracy z rodzicami.
2. W przypadku braku współpracy lub nie stawienia się rodziców do szkoły na pisemne wezwanie, wychowawca powiadamia dyrektora szkoły.
3. Jeśli nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, dyrektor może powiadomić Sad Rodzinny lub policję (jeśli uczeń ukończył 18 lat).
XI. Postępowanie wobec osoby obcej na terenie szkoły
1. Przez osobę obcą należy rozumieć każdego, kto aktualnie nie jest uczniem lub pracownikiem szkoły
2. Każdy pracownik ma prawo żądać informacji od osoby obcej o celu pobytu.
3. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, każdy pracownik może zażądać od niej opuszczenia budynku szkolnego.
4. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. W razie potrzeby wezwać policję.
XII. Postępowanie pracowników niepedagogicznych w sytuacji, gdy są świadkami niezgodnego ze statutem szkoły zachowania ucznia
1. Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę uczniowi, który zachowuje się niezgodnie z zasadami przyjętymi w szkole.
2. O zaistniałej sytuacji informuje wychowawcę, pedagoga lub innego nauczyciela. W przypadkach uzasadnionych informuje dyrektora szkoły.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka